دانشگاه مفيد در راستای شناسايی و تشويق دانشجويان محقق و نيز انسجام بخشی به تحقيقات دانشجويی، در سال 1380 اقدام به تاسيس نشريه ای دانشجويی تحت عنوان « مجله دانش پژوهان» نمود. اين نشريه كه با نظارت دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفيد اداره می شود، در بردارنده مقالات دانشجويان داخل و خارج از دانشگاه در رابطه با رشته های تحصيلی و موضوعات مرتبط با اهداف پژوهشی دانشگاه مفيد می باشد.
مقالات چاپ شده در اين نشريه در قالب مقاله، مصاحبه، نقد، تلخيص، گزارش علمی، متن سخنرانی، كنفرانس و ... چاپ می شود. نشريه دانش پژوهان دانشگاه مفيد درجشنواره دانشجويی سال 1392 از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به عنوان رتبه برتر انتخاب شد.
danesh
۱-تعلیم و تربیت افلاطون در دو محاوره قوانین و جمهوری / سحر حاجی اسداللهی
۲-جایگاه نظام اخلاقی افلاطون در مکاتب اخلاقی / علیرضا حسینی
۳- معرفت در فلسفه و عرفان / رحیم دهقان سمیکانی
۴- حقیقت انسان در تفکر فلسفی یا سپرس / رهام شرف
۵- نسبت دین و اخلاق، بررسی انتقادی کانت و نیچه / سعیده مرادی
۶- نظریه مثل از منظر ملا صدرا / مرضیه میرزا حسینی
۷- عالم در نظر فیلسوفان طبیعت / وهاب مشهدیان
۸- گفتگو با دکتر سید محمد انتظام، مدیر گروه فلسفه دانشگاه مفید

دانلود بایگانی مجله

علی اکبر گلقندشتی

مدیر مسئول

02532130211