با توجه به حضور دانشجويانی با سلايق و علايق گوناگون سياسی، مذهبی و فرهنگی در دانشگاه مفيد، جهت ساماندهی اين فعاليت های فرهنگی و اجتماعی آنان، ايجاد فضای پر نشاط برای دانشجويان و نيز كمك به بروز خلاقيت ها، ورود به كارهای عملی و كسب تجربه های متفاوت، دفتر امور فرهنگی از همان سال های ابتدايی فعاليت دانشگاه، ايجاد كانون های فرهنگی - دانشجويی را در دستور كار خود قرار داد. امروزه و با گذشت بیش از سی سال از تأسیس دانشگاه مفيد، چهار كانون فرهنگی در اين دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نيز اسناد بالادستی دانشگاه، در حال فعاليت است.
هر ساله انتخابات كانون ها با تشريفات خاص و با نظارت دفتر امور فرهنگی دانشگاه جهت انتخاب اعضاء و تصدی پست های تعريف شده در هر كانون برگزار می گردد. اسامی كانون های فعّال در دانشگاه مفيد:

كانون فرهنگی - دانشجويی پرنيان (تأسيس 1385)

كانون فرهنگی - دانشجويی صراط (تأسيس 1385)

كانون فرهنگی - دانشجويی شرق نو «دانشجويان افغانستانی» (تأسيس 1388)

کانون فرهنگی - دانشجویی بشردوستی (تأسیس 1398)
اهداف تأسیس کانون های فرهنگی
1- شناسایی دانشجویان مستعد در زمینه فعالیت­ های فرهنگی و حمایت از ایشان از طریق طرح ریزی برنامه ها؛
2- برگزاری برنامه های مناسبتی، سیاسی و ...؛
3- انسجام بخشی به ایده های فرهنگی - دانشجویی و برنامه ریزی برای به ثمر رسیدن آن ها؛
4- برگزاری مسابقات فرهنگی در حوزه های فعالیت دانشگاه؛
5- شرکت در جشنواره های فرهنگی - دانشجویی به نمایندگی از دانشگاه؛
6- ارتباط با اهالی هنر و فرهنگ و برگزاری کارگاه­ های نقد و بررسی آثار فاخر هنری؛
7- نیازسنجی فعالیت های فرهنگی دانشگاه و ایده پردازی.