معرفی


مرکز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد در سال 1388 و با هدف تحقيق و تطبيق مباحث و دستاوردهای علمی در نظام های مختلف حقوقی به منظور گسترش و تحول دانش حقوق و دستيابی به بهترين قواعد؛ مطالعه و تطبيق ميان آموزه های فقه اسلامی به ويژه فقه اماميه با آموزه های دانش حقوق و تبيين مبانی فقهی موضوعات و مسائل حقوقی؛ ارزيابی و نقد علمی قوانين و مقررات ملی در حوزه های گوناگون حقوقی به منظور اصلاح و به روز رسانی آنها؛ تلاش در جهت دستيابی به وحدت حقوقی در زمينه های مختلف در صورت امكان و ارتقای دانش حقوقی و نیز رفع خلأها و كاستی ها در زمينه های نظريه پردازی و كاربردی تاسيس گرديد. از فعاليت های مهم اين مركز انتشار دوفصلنامه ای علمی - پژوهشی با عنوان «حقوق تطبيقی» است. همچنين اين مركز در همايش های مختلفی از جمله: «حقوق ملی و بين المللی ازسنت تا پست مدرن»، «حقوق تطبيقی و حقوق تجارت اسلامی»، «اصول 2010 يونيدورا و اصول قرادادها تجاری بين المللی و حقوق داخلی»، «اجرای حقوق اسلامی در نظام حقوقی فرانسه و اروپا» مشاركت كرده است.

وظایف


1- تولید دانش و توسعه ادبیات در زمینه حقوق تطبیقی؛
2- توسعه مطالعات میان رشته‌ای و آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر؛
3- تبیین نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر؛
4- مطالعه در نظام‌های حقوقی مذاهب مختلف اسلامی؛
5- شناساندن نظام حقوقی اسلام و ایران به دیگر نظام ها و فرهنگ ها؛

مدیر مرکز

دکتر حسین جعفری

استاديار دپارتمان حقوق