معرفی


كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه مفيد از بدو تاسيس دانشگاه شروع به فعاليت نموده و همواره در مدت زمان فعاليت خود، جهت به­ روزآوری و گسترش خدمات، تلاش‌های فراوانی نموده است. حاصل اين تلاش‌ها، كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه را تا به حدی ارتقاء داده است كه اين مركز و منابع غنی موجود در آن را می‌توان از جمله مراكز نادر و غنی كتابخانه‌ای قم و دانشگاه‌های ايران دانست. به طوری كه هم اكنون كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه، در ميان كتابخانه های دانشگاهی استان قم، اولين كتابخانه از لحاظ تعداد مدارك و اسناد و در ميان كتابخانه های دانشگاهی سراسر ايران، چهارمين كتابخانه برتر است. در حقيقت دستيابی به اين مرتبه، حاصل جمع آوری و نگهداری بيش از ۱۰۷۰۰۰ ( يكصدو هفت هزار) عنوان كتاب و نشريه در قالب بيش از ۲۳۷۰۰۰ (دويست و سی و هفت هزار) جلد است.

منابع كتابخانه

كتابخانه دانشگاه داری بيش از 60000 (شصت هزار) عنوان كتب فارسی و عربی در مجموعه ای شامل 97508 (نود و هفت هزار و پانصد و هشت) جلد و قريب به 46000 (چهل و شش هزار) عنوان منبع به زبان های انگليسی، آلمانی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی و .. (عمدتاً انگليسی) است كه اين چهل و شش هزار عنوان در مجموعه ای به تعداد بيش از 59000 (پنجاه و نه هزار) جلد گردآوری شده است.

محيط كتابخانه و شيوه اداره

ساختمان كتابخانه در محيطی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و در طبقه ۱- (زيرزمين) ساختمان جنوبی دانشگاه داير شده است. كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه مفيد جهت سهولت استفاده و دسترسی آسان مراجعين، بصورت قفسه باز اداره می شود.
كتابخانه دانشگاه مفيد علاوه بر فراهم‌آوری و ایجاد بانك عظيمی از كتب و نشريات، دارای بخش «حفاظت ويژه» نیز می باشد. در واقع اين قسمت شامل منابعی است كه به صلاحديد، از لحاظ موضوعی، نويسنده و نوع و قدمت اثر، به صورت ويژه و در مكانی خاص نگهداری می‌شوند. این منابع برای كمك به محققين و دانش پژوهان محترم در امر تحقیق، با تاييد رياست كتابخانه قابل دسترسی است.

کارشناسانمدیر کتابخانه