دپارتمان علوم سياسی دانشگاه مفيد در سال 1373 تأسيس شد و از سال 1373 تا سال 1377 منحصراً رشتة علوم سياسی را در مقطع كارشناسی ارائه می كرد. اين دپارتمان در سال 1378 دوره كارشناسی ارشد و در سال 1393 دوره دكتری علوم سياسی را نيز راه اندازی نمود. پژوهش و ارائۀ نظريه های سياسی با رويكرد اسلامی، مطالعه تطبيقی شاخه های مختلف علوم سياسی از دو منظر اسلام و غرب و نيز كنكاش پيرامون ميراث سياسی علما و نظريه پردازان ايرانی - اسلامی حوزوی و دانشگاهی، در حوزه دانش سياسی از مهم ترين نكات بارز تفاوت ميان آموزش در اين دپارتمان با ديگر گروه ها و دانشكده های علوم سياسی كشور است.
دانش آموختگان اين دپارتمان در مشاغلی چون عضويت در هيأت علمی دانشکده ها و دپارتمان های مختلف علوم سياسی دانشگاه های كشور، تصدی مشاغل سياسی - اجرايی، وزارت امور خارجه، نمايندگی مجلس شورای اسلامی، تدريس در آموزش و پرورش، پژوهشگر در مؤسسات دولتی و خصوصی، تحليلگر سياسی در صدا و سيما و خبرگزاری ها و فعاليت های اداری مشغول كار هستند.
رشته های ما
در مقطع كارشناسي، رشته كارشناسي علوم سياسي در دپارتمان علوم سياسي داير است. واحدهاي درسي كارشناسي علوم سياسي به نحو جدول زير در ميان موضوعات مختلف توزيع شده است.
دروس تعداد واحد
عمومی 22
اختصاصي علوم سياسي 39
اختصاصي اسلام و ايران 31
حقوقي (داخلي و بين المللي) 23
مباني و تاريخ 23
متون سياسي به زبان انگليسي 4
مجموع 135

در مقطع كارشناسي ارشد، چهار گرايش علوم سياسي، روابط بين الملل، انديشه سياسي در اسلام و مطالعات منطقه اي برگزار مي شود.

در مقطع دكتري نيز رشته علوم سياسي گرايش مسائل ايران در اين دپارتمان ارائه مي شود.

حسین افشاری

کارشناس دپارتمان

02532130127


رضا خلیلی

کارشناس آموزشی دپارتمان

02532130727


حمیده کاظمی زمهریر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

02532130306