حقوق دانش «عدالت» است. از زمانی که انسان به مثابه موجودی اجتماعی بر کره خاکی پای نهاد، منفعت خويش را در گروِ رقابت با منافع ديگران ديد و برای برطرف کردن نیازها، و برآوردن خواسته ها و آرزوهایش به منفعت و «حق» ديگران چشم طمع دوخت و به نزاع و جدال پرداخت. انسان ها در سايه عقل خدادادی و با الهام از تعاليم انبياء دريافتند كه نبايد منفعت خويش را با ناديده گرفتن حق ديگران و تعدی به آن به دست آورند. بشر به دنبال عدالت بوده و عدالت در پرتو دانشی به نام «حقوق» دست يافتنی است. انسان ها دريافتند كه افراد دارای كمالات و سجايای اخلاقی چه بسا به حكم اخلاق، از دست درازی به حق ديگران خودداری ورزند اما نسخه فراگير، كه همه انسان ها را از تعدی به حق ديگران منع می كرد «قانون» بود.
هدف رشته حقوق، در مقطع كارشناسی، آموزش این رشته علوم انسانی بر اساس فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی - ایرانی و آموزه های حقوقی جدید است و دانشجویان را برای رفع نیازمندی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوة قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمك به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی تربیت می کند. علاوه بر اين، در دوره های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان بسته به علاقه خود، در یکی از گرایش های این رشته، مانند حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق بشر و غیره ادامه تحصیل می دهند و ضمن تكميل دانسته های خود، با پژوهش در این گرایش ها آشنا می گردند.