حقوق دانش «عدالت» است. از زمانی که انسان به مثابه موجودی اجتماعی بر کره خاکی پای نهاد، منفعت خويش را در گروِ رقابت با منافع ديگران ديد و براي برطرف کردن نیازها، و برآوردن خواسته ها و آرزوهایش به منفعت و «حق» ديگران چشم طمع دوخت و به نزاع و جدال پرداخت. انسان ها در سايه عقل خدادادی و با الهام از تعاليم انبياء دريافتند كه نبايد منفعت خويش را با ناديده گرفتن حق ديگران و تعدي به آن به دست آورند. بشر به دنبال عدالت بوده و عدالت در پرتو دانشي به نام «حقوق» دست يافتني است. انسان ها دريافتند كه افراد داراي كمالات و سجاياي اخلاقي چه بسا به حكم اخلاق، از دست درازي به حق ديگران خودداري ورزند اما نسخه فراگير، كه همه انسان ها را از تعدي به حق ديگران منع مي كرد «قانون» بود.
هدف رشته حقوق، در مقطع كارشناسي، آموزش این رشته علوم انسانی بر اساس فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی - ایرانی و آموزه های حقوقی جدید است و دانشجویان را برای رفع نیازمندی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوة قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمك به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی تربیت میکند. علاوه بر اين، در دوره های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان بسته به علاقه خود، در یکی از گرایش های این رشته، مانند حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق بشر و غیره ادامه تحصیل می دهند و ضمن تكميل دانسته هاي خود، با پژوهش در این گرایش ها آشنا می گردند.