فارسی            
Email |  Library |  eOffice |  eRegisteration |  Food Service |  Publications |  Computer Center  
Home
About Mofid
Education
Departments
Research
Library
Admission
Students
News & Event
مراجعین محترم

در این قسمت می توانید بصورت مستقیم با مسئولین دانشگاه در ارتباط باشید. خواهشمند است جهت ارتباط با هر یک از مسئولین ذیل به ترتیب از فرم مربوطه استفاده کنید.

قائم مقام ریاست
معاون دانشجویی و فرهنگی
معاون آموزشی
معاون اجرایی
معاون پژوهشی
مدیر حراست 
مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ارتباط مستقیم با قائم مقام ریاست

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Your CompanyName: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با معاون دانشجویی و فرهنگی

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با معاون آموزشی

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با معاون اجرایی

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با معاون پژوهشی

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با مدیر حراست

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

ارتباط مستقیم با مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

Kindly enter your comments in the space provided below:
Message Body:
Please tell us how to get in touch with you:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

About MofidUniversity

 Founder and President

Vice-chancellor

Background

Campus

About Qom

 

Education

 Education Division

Education Services

Alumni

Educational forms

Procedural Regulations

 

Research

 Center for Human Rights Studies

Center for Comparative Law Studies

Center for Qura'nic Studies

Center for Economic Studies

Publication

Journals

 

Library

 Library Software

Data Banks

 

Admission

 Scholarship

International Students Admission

 

Students

 Student Counseling

Accommodation

Restaurant

 

 

Departments

 Department of Economics

Department of Law

Department of Philosophy

Department of Political Science

Department of English Translation

Department of General Courses

Center for Human Rights Studies, Education Division

Center for Qura'nic Studies,

 


Mofid University

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8