رو عنوان : PreTitle
عنوان : جناب آقای دكتر سید مسعود موسوی اردبیلی ریاست محترم دانشگاه مفید، سركار خانم الهام فراهانی را به عنوان سرپرست دپارتمان زبان انگلیسی منصوب كردند.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، جناب آقاي دكتر سيد مسعود موسوي اردبيلي رياست محترم دانشگاه، سركار خانم الهام فراهاني را به عنوان سرپرست دپارتمان زبان انگليسي منصوب كردند.