رو عنوان : PreTitle
عنوان : كتاب: «مناسبات انسانی در قرآن» به قلم جناب آقای دكتر محمد حسن موحدی ساوجی، رییس دپارتمان الهیات، توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفید منتشر شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كتاب: «مناسبات انساني در قرآن» به قلم جناب آقاي دكتر محمد حسن موحدي ساوجي، رييس دپارتمان الهيات، توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفيد منتشر شد. 
چكيده:
خداوند در قرآن در اعتبار حقوق و تكاليف براي انسان، راه‌هاي سلامت مناسبات آنان با يكديگر و دوري از تنش و درگيري را رهنمون شده است؛ به‌گونه‌اي كه انسان‌ها با پيمودن اين راه‌ها، مناسباتي سالم، مسالمت‌آميز و همراه با احترام به حقوق يكديگر را صرف‌نظر از عقايد و انديشه‌هايي كه دارند، تجربه خواهند كرد. اين رهنمودها تنها مناسبات ميان مسلمانان يا نحله‌هايي خاص از آنان با يكديگر، و يا حتي تنها مناسبات مسلمانان با پيروان اديان آسماني را دربر نمي‌گيرد؛ بلكه مناسبات با پيروان همة اديان، هرچند غير‌آسماني و به تعريف قرآن، باطل؛ و حتي با كساني كه خدا را نپذيرفته يا هيچ ديني را برنتابيده‌اند، و به‌ تعبيري ديگر مناسبات با همة ابناي بشر را شامل مي‌گردد و به تشريح مناسبات انساني ميان آنان مي‌پردازد. و اين همان امري است كه هم قرآن‌پژوهان مسلمان را به بحث و اختلاف واداشته و هم قضاوت غيرمسلمانان را مختلف ساخته است.