English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نهمین كرسی نظریه پردازی با عنوان« خطوط فقر متفاوت با شئون متفاوت» در دانشگاه مفید برگزار گردید.
کد خبر : ۱۴۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۵۱:۱

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، معاونت پژوهشي با همكاري مركز مطالعات اقتصادي نشست علمي با عنوان« خطوط فقر متفاوت با شئون متفاوت» روز چهار شنبه20ارديبهشت96 در دانشگاه مفيد برگزار نمود.
اين جلسه با حضور دكتر مجتبي باقري تودشكي عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد به عنوان ارائه دهنده مقاله ودكتر سيد رضا حسيني عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دكتر سيد ضياء الدين كياءالحسيني رياست دانشكده اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد با عنوان ناقدين جلسه برگزار گرديد.

دكتر باقري با بيان اينكه کاربردی کردن ماليات زکات از جمله مسايل مورد بحث حکومت¬هايی است که در عصر حاضر خواهان اجرای احکام اسلامی در جامعه می باشند و از جمله مسائل مورد ابتلا در خصوص اين مسئله شناخت فقراء، مساکين، قرض داران، در راه ماندگان و ديگر مخارج در راه خدا می باشد. کدام شأن فقير می¬تواند موجب استحقاق زکات گردد و کدام عادت می¬تواند در نياز حد فقر دخالت داشته باشد؟ ابهام درموصوع اين حكم، موجب برداشت¬های متفاوتی شده است و از ظاهر کلمات برخی از علما اينگونه بدست می¬آيد كه اسلام دامنه وسيعي از عادات را در طبقات مختلف جامعه به رسميت می¬شناسد و حاكم اسلامي، نيز در زمان پرداخت زكات بايد اين عادات را که ترکشان موجب عسر و حرج است، رعايت كند. برداشت¬های متفاوت بدست آمده از متون اسلامی در مورد حداقل کفايت با شئون مختلف، باعث شده است که الگوهای متفاوتی از حداقل مصرف، که مورد سفارش کتب اخلاق است، به جامعه معرفی شود و رفع اختلاف و ابهام در اين موارد، نياز به يک کار عميق فقهي دارد که با پاسخ به سئوالات بوجود آمده و رفع ابهام از موارد مذکور، زمينه شناخت الگوی صحيح مصرف اسلامی را فراهم کند.
دكتر باقري در ادامه مباحثي را در مورد شان، معنا و موارد استعمال و مصاديق آن بيان كردند. ايشان عنوان داشتند: اختلاف طبيعت¬ها منجر به اختلاف در احساسات و ادراكات و در نتيجه اختلاف سليقه¬ها و عادات مي¬گردد. همچنين انتخاب نوع كار و كالای مصرفی براي طبقات مختلف، عادات متفاوتي به همراه مي آورد و بدين ترتيب هر كدام موجب شأن خاصی براي آنها مي گردد. سطح معاشرت و موقعيّت افراد در جامعه¬، هر كدام موجب شأني براي افراد مي گردد¬، فرهنگ¬هاي متفاوت شئوون متفاوت ايجاد مي¬كند. بنابراين نيازهاي فيزيكي، آبرويی، كاری و عاداتی متفاوت، هركدام مي¬توانند يك نياز شأني محسوب گردند که از ميان آنها نياز مرتبط با شرف، آنهم شرافت نسب، مقام و دارايی و همچنين نيازهای بوجود آمده از ناحيه عادت، بيشتر مورد بحث می باشد.

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به بيان دخالت شأن در کفايت فقير از ديدگاه اسلام، کلمات علمای اسلام در مورد کفايت مصرف فقير پرداختند. در ادامه ادله دخالت شان در فقر همچون 1- صدق ادّعای لفظ فقير و عدم غنا بر افراد،2- رواياتي است كه در آنها مراتب غنا و حدّ كفايت، متعدّد ذكر شده است،3- رواياتي است كه در آن ها ذكر گرديده است كه مي توان به كسي كه داراي خانه، خادم و غلام است نيز از زكات به جهت رفع فقرش پرداخت كرد،4- خداوند در قرآن فرموده است، که با زنان خود به شکل معروف معاشرت داشته باشيد و آنها را به معروف نگه داريد، اين خطاب به همه مردان اعم از فقير و غني است و از اين آيه برداشت مي شود که در نفقه واجب نيز بايد وسايل مورد نياز همسر مطابق با عادات امثال او و يا مطابق عادات شخصي او، در صورتي که ترک آن باعث عسر و حرج باشد، رعايت شود،5- رواياتي است که در نوع استحقاق زکات ما بين متجلّمين و غير متجلّمين فرق گذاشته شده است و نيازهايي را در متجلمّين مورد توجه قرار داده است که در غير متجمّلين لحاظ نکرده است، ذكر گرديد.
در ادامه ناقدين نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود درخصوص« خطوط فقر متفاوت با شئون متفاوت » مطرح نموده و ديدگاه مطرح شده توسط دكتر باقري به موضوع مورد اشاره را مورد نقد و بررسي قرار دادند.بازگشت           چاپ چاپ